Plant 12 bomen, krijg er 2 gratis

Algemene voorwaarden Zakelijk

Bekijk hier de algemene voorwaarden voor consumenten

Download de voorwaarden als PDF

Welkom bij WoodYouCare

WoodYouCare B.V. (hierna te noemen "WoodYouCare", "wij" of "ons") is een particuliere onderneming, statutair gevestigd te Stadhouderslaan 41, 1213 AG Hilversum, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82110034, en bij de Rabobank onder bankrekeningnummer NL79RABO0123329574, die zich ten doel stelt bebossings-, agrobosbouw -en herbebossingsprojecten wereldwijd te steunen, met als doel de milieu-, sociale en economische omstandigheden op onze planeet te verbeteren. Voor deze doeleinden beheert WoodYouCare een website die beschikbaar is op de volgende link: https://WoodYou.Care (hierna de "Site").

Wat kunt u op onze Site doen?

WoodYouCare biedt particulieren en bedrijven (hierna te noemen "u" gezamenlijk "Gebruikers") de mogelijkheid om via een bankoverschrijving geld over te maken om via het WoodYouCare platform bomen te planten in een geselecteerd panel van herbebossings-projecten (hierna te noemen "Plantage Project").

De op de Site beschikbare functionaliteiten stellen Gebruikers in staat het positieve effect van hun overmaking te visualiseren en de missie van WoodYouCare verder te ondersteunen door het woord te verspreiden onder een groter publiek.

Over de gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de Site is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") en alle toepasselijke wetten. Door de Site te gebruiken, aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid en Cookiesbeleid.

Door aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden ontstaat een bindende wettelijke overeenkomst tussen u en WoodYouCare, waarbij u ermee instemt de site uitsluitend te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden.

Wij kunnen de gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Wanneer wij dat doen, zullen wij u dat laten weten door de bijgewerkte versies van de gebruiksvoorwaarden op de website te plaatsen.

 

Het gebruik van bepaalde functionaliteiten van de Site kan onderworpen zijn aan bijzondere voorwaarden (de "Bijzondere Voorwaarden") die, naargelang het geval, de Gebruiks-voorwaarden vervangen, aanvullen en/of wijzigen. Dientengevolge dient u dergelijke bijzondere voorwaarden te lezen en te aanvaarden alvorens dergelijke functionaliteiten te gebruiken.

Over uw gebruikersaccount

Om sommige functies van de Site te kunnen gebruiken, moet u zich registreren en een gebruikersaccount aanmaken door uw volledige naam en uw e-mailadres op te geven en een wachtwoord in te stellen.

Uw gebruikersaccount is persoonlijk, niet-toewijsbaar en niet-overdraagbaar. U dient alle nodige stappen te ondernemen om te voorkomen dat derden kennisnemen van, toegang krijgen tot of gebruik maken van uw wachtwoord, en u bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en voor alle activiteit op uw account. Als u weet of vermoedt dat uw wachtwoord door derden is ingezien of gebruikt, dient u ons zo spoedig mogelijk van deze omstandigheid op de hoogte te stellen en uw wachtwoord te wijzigen.

De informatie die u in het registratieproces verstrekt, moet waar en accuraat zijn en het is uw verantwoordelijkheid om deze up-to-date te houden. U bent als enige verantwoordelijk voor alle onjuiste en misleidende informatie, alsmede voor enige schade of nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit uw verstrekking van onjuiste of misleidende informatie.

Om de Site te gebruiken moet u meerderjarig zijn. Minderjarigen mogen de Site alleen gebruiken met de uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar ouders of wettelijke vertegenwoordigers, die alle wettelijke verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Site door de minderjarige op zich zullen nemen.

Dingen die u niet mag doen in WoodYouCare

U bent verantwoordelijk voor de naleving van de wet bij het gebruik van de Site en u dient deze altijd te goeder trouw te gebruiken. Dit is een niet-uitputtende lijst van gebruik dat niet is toegestaan op de Site:

 • Elk gebruik dat in strijd zou kunnen zijn met enige wet of dat inbreuk zou kunnen maken op de rechten van derden.

 • De publicatie of transmissie van eender welke inhoud die gewelddadig, obsceen, beledigend, illegaal, racistisch, xenofoob of lasterlijk is.

 • De publicatie of uitzending van enige inhoud die lijkt aan te zetten of aan te wakkeren tot haat tegen bepaalde personen, mensen, religies of culturen.

 • Cracks, nummers van programmaseries of enige andere inhoud die de intellectuele eigendomsrechten van derden en/of die van WoodYouCare kwetsbaar zouden maken.

 • Het verzamelen en/of gebruiken van persoonlijke gegevens van andere gebruikers zonder hun uitdrukkelijke toestemming of in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 van Nederland.

 • Het gebruik van een door WoodYouCare beschikbaar gestelde gebruikersaccount of e-mailaccount voor het verspreiden van Spam, mailbommen, phishing, escrow-fraude of enige andere activiteit die zou kunnen leiden tot sabotage, fraude of enig ander misdrijf of overtreding.

 • Misbruik, intimidatie, bedreiging, imitatie of intimidatie van andere gebruikers van de site.

 • Elke wijziging, aanpassing of hacking van de Site, of elke wijziging van een andere website om ten onrechte te suggereren dat deze verbonden is met de Site.

 • Aangezien de site bedoeld is om toegankelijk te zijn voor het hele gezin, staat WoodYouCare evenmin de publicatie of overdracht toe van inhoud die als ongeschikt voor kinderen kan worden beschouwd.

Alle handelingen die de werking van WoodYouCare verstoren zijn strikt verboden

 • Het is verboden de configuratie, structuur of gegevens op de servers van WoodYouCare te betreden, te wijzigen of te visualiseren.

 • U draagt de volledige wettelijke aansprakelijkheid voor enige schade of nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit WoodYouCare's servers of beveiligingssystemen direct veroorzaakt door uw nalatig handelen.

 • U dient zich te houden aan alle technische normen die WoodYouCare stelt met betrekking tot het beheer en de ontwikkeling van de site en de diensten die daarop worden aangeboden.

 • U onthoudt zich van elke actie die de servers van WoodYouCare zou kunnen vertragen en daarmee afbreuk zou kunnen doen aan het vermogen van WoodYouCare om naar behoren te functioneren.

Alleen niet-commercieel gebruik van de Site is toegestaan

De inhoud van de Site mag niet worden geëxploiteerd, gereproduceerd, gedistribueerd, gewijzigd, gepubliceerd, overgedragen, getransformeerd of anderszins gebruikt worden voor commerciële doeleinden, tenzij WoodYouCare uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft ingestemd.

Bij WoodYouCare kunnen gebruikers zich registreren als Bedrijf of als Individu. Individuele profielen zijn uitsluitend bestemd voor individuen en Bedrijfsprofielen zijn uitsluitend bestemd voor feitelijke bedrijven en organisaties. Elk gebruik van een Individueel profiel voor commercieel gebruik is ten strengste verboden. Bedrijven mogen hun bedrijfsprofiel gebruiken zoals beschreven in de sectie "Bedrijfsprofielen" van deze Gebruiksvoorwaarden.

U mag niet actief marketing bedrijven, adverteren of communiceren met andere WoodYouCare Gebruikers voor commerciële doeleinden, ook niet via de privé berichtgevingstool. U mag geen commerciële of non-profit producten of diensten introduceren of suggereren.

Bedrijfsbos

Niettegenstaande het voorgaande, kunnen bedrijven de Site strikt en uitsluitend gebruiken onder hun Bedrijfsbos. Een bedrijf mag zijn eigen Bedrijfsbos exploiteren om commerciële ondernemingen te communiceren via de naam van het Bedrijfsbos, de beschrijving en hun aangekochte en gesponsorde boompagina's, op voorwaarde dat de commerciële aard van dergelijke onderneming expliciet en ondubbelzinnig wordt vermeld, en beperkt blijft tot inhoud gecreëerd door en/of behorend tot dat bedrijf. Directe reclame voor een product of dienst is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Elke inhoud of berichtactiviteit die niet plaatsvindt binnen uw eigen Bedrijfsbos is strikt beperkt tot niet-bedrijfsmatige gebruikers.

Hoe Plantage Projecten werken

Gebruikers kunnen deelnemen door geld over te maken per bankoverschrijving om bomen te planten via het WoodYouCare platform dat een aantal geselecteerde Plantage Projecten ondersteunt.

Wanneer U deelneemt, kunt U op de Site een Plantage Project, de hoeveelheid en de soort van de boom(en) selecteren die dankzij uw deelname geplant zullen worden.

U dient echter te begrijpen dat het planten van bomen geen exacte wetenschap is en dat er enkele factoren zijn die aan onze controle kunnen ontsnappen - deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, klimatologische omstandigheden, begrazing door dieren, droogte, branden, menselijke invloed, oorlogen, eigendomsrechtenkwesties, elke daad van God/overmacht. Als het niet mogelijk is om de door U gekozen soort en hoeveelheid te planten, zal een andere soort worden geplant die in waarde gelijkwaardig is aan de overeengekomen soort en in dezelfde hoeveelheden.

U verkrijgt geen enkel eigendomsrecht op de bomen die via onze Site worden geplant, noch op het gebruik, de beschikking of het bezit ervan.

Intellectuele eigendom van WoodYouCare

WoodYouCare behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor, en de site en de inhoud ervan zijn beschermd door alle relevante wetten met betrekking tot intellectuele eigendom. WoodYouCare behoudt zich alle rechten voor die beschikbaar zijn onder Nederlands recht (en enig ander toepasselijk recht) met betrekking tot de broncode, grafisch ontwerp(en), afbeeldingen, foto's, geluiden, geanimeerd materiaal, software, teksten, domeinnamen, handelsmerken, merken, logo's, en enige en alle andere informatie en inhoud van welke vorm of aard dan ook die zich binnen en op de gehele Site bevindt, behalve voor zover specifiek anders vermeld in deze gebruiksvoorwaarden.

Niets van de inhoud van de Site mag worden geëxploiteerd, gereproduceerd, gedistribueerd, gewijzigd, heruitgegeven, toegewezen of omgezet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WoodYouCare, tenzij WoodYouCare uw intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud anderszins heeft erkend of anderszins schriftelijk de intentie heeft uitgesproken om van deze algemene regel af te wijken. Toegang tot de Site verleent u geen recht of titel op enig intellectueel eigendom dat zich op de Site bevindt of op enige inhoud daarvan, behalve voor zover in deze gebruiksvoorwaarden anders is bepaald.

WoodYouCare zal de Site bewaken en al zijn intellectuele en industriële eigendomsrechten naarstig en met alle passende middelen die hem onder de Nederlandse wetgeving ter beschikking staan beschermen, en behoudt zich het recht voor om alle beschikbare juridische opties aan te wenden.

Wij kunnen naar eigen goeddunken de inhoud van de Site wijzigen, met inbegrip van de configuratie en presentatie ervan, zonder voorafgaande kennisgeving.

Waar wij niet verantwoordelijk voor zijn

WoodYouCare is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen die zouden kunnen voortvloeien uit de inhoud die door de gebruikers van deze Site wordt aangeboden. Wij aanvaarden geen enkele plicht, verplichting of verantwoordelijkheid met betrekking tot het controleren of verifiëren van de informatie die door de Gebruikers op de Site wordt verstrekt.

U bent volledig verantwoordelijk voor uw gebruik van de Site. WoodYouCare, de aan WoodYouCare gelieerde ondernemingen en/of andere partijen die betrokken zijn bij het maken of leveren van de Site, stellen zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor directe, indirecte, gevolg-, incidentele of bestraffende schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw gebruik van, toegang tot, vermogen of onvermogen tot gebruik van de Site.

WoodYouCare is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites die gekoppeld zijn aan, of van de Site. WoodYouCare wijst alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de wettigheid en geldigheid van de inhoud van dergelijke sites van de hand. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade of verlies die voortvloeit uit dergelijke sites.

 

Uw account verwijderen

U kunt op elk moment vragen om uw gebruikersaccount te verwijderen. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zullen wij de persoonlijke gegevens van uw account verwijderen, met uitzondering van de gegevens die wij nodig kunnen hebben om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Alle bepalingen van onze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht na beëindiging van een account, inclusief maar niet beperkt tot onze rechten met betrekking tot inhoud die u op de Site hebt geplaatst.  U kunt hier geen verdere rechten aan ontlenen.

Onze rechten

WoodYouCare behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een gebruikersaccount van een Gebruiker te verwijderen en om welke reden dan ook een Bedrijfsbos(sen) of Plantage Project te beëindigen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade - inclusief verlies van gegevens - als gevolg van het verwijderen van een gebruikersaccount, lidmaatschap, Bedrijfsbos(sen) of Plantage Projecten.

WoodYouCare behoudt zich het recht voor om de site of de toegang tot de inhoud van de Site op elk gewenst moment om welke reden dan ook te sluiten, met of zonder kennisgeving. WoodYouCare zal niet verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor enige schade of verliezen, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, gevolg-, incidentele of bestraffende schade en verliezen die het gevolg zijn van een dergelijke actie.

Algemene informatie over ons

 • Bezoekadres: De Groene Afslag, Amersfoortsestraatweg 117, 1251 AV Laren, Nederland

 • E-mail: wood@woodyou.care

 • Telefoon: +31(0)850041471

 • BTW-nummer: NL8623.40.366.B01

 • BIC-code: RABONL2U

Download de voorwaarden als PDF

Toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank(en) in Amsterdam.

Garantie Disclaimer

Deze Site is beschikbaar op een "as is" en "zoals beschikbaar" en zonder enige garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot, garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, niet-inbreuk, en geschiktheid voor een bepaald doel, en alle garanties die voortvloeien uit het verloop van de behandeling, de prestaties, of het handelsgebruik.